Общи условия
Общи условия за ползване

Дружество с ограничена отговорност СОФТ ЕНД ГО (Код по Булстат 102829723), юридическо лице регистрирано и действащо съгласно законодателството на РБългария, именуемо за нуждите на този договор «Лицензиар», в лицето на управителя Цветан Каменов Кънев, действащ на основание Устава и ръководейки се от законодателството на РБългария, предлага на всяко физическо/юридическо лице именуем в този договор «Лицензиант», заедно именуеми «Страни», а отделно, — “Страна”, да сключи настоящия договор, изложен в стандартна и неизменна за всички форма във вид на публична оферта (предложение за сключване на договор), чрез пълно и безпрекусловно приемане на следните общи условия:

Термини, използвани в договора и тяхното значение
a) Програма — програмното обезпечение «Account Print», предназначено за онлайн осчетоводяване на бизнес процесите в организации и предприятия. Изключителните права върху Програмата принадлежат само и единствено на Лицензиара. Прехвърлянето на изключителни права - напълно или частично - не е предмет на този договор. Описание на възможностите на Програмата е достъпно на сайта на Лицензиара на адрес http://accountprint.com.
b) Проста (неизключителна) лицензия — неисключителното право на използване от Лицензиата на Програмата на територията, указана в т. 1.3. от настоящия Договор, за собствено потребление, с ограниченията, съгласно настоящия договор.
c) SaaS-версия — способ за предоставяне достъп до Програмата, расположена на Сървър на Лицензиара, через интернет-браузер с использоване на Логин и Парола, без инсталиране на дистрибуция на Програмата на компютърна система на Лицензиата.
d) Тарифа — прайс-листа на Лицензиара, расположен в Интернет на адрес accountprint.com.
e) Сайт на Лицензиара — сайтът, расположен в Интернет на адрес accountprint.com.
f) Акаунт — способ за фиксация на статистическа и друга информация, служаща за идентификация на Лицензианта за целите на този договор. Към акаунта се отнася и информацията касаеща Лицензианта, в това число информацията, указана при регистрацията, настройките за работа с Програмата, данните, внесени от Лицензианта в Програмата.
g) Логин и Парола — уникален набор от символи, избран от Лицензианта при регистрацията, предназначен за достъп до Програмата.
h) Активен период — период от време, не по-малко от месец, за който е платена Лицензията.
i) Сървър — физически Сървър, предназначен за инсталация на Програмата.

Предмет на договора
1.1. В съответствие с условията на настоящия договор Лицензиарът предоставя на Лицензианта неизключително право на ползване - лицензия (по-долу «Лицензия») на Програмата чрез предоставяне на достъп до сървър на Лицензиара, а Лицензиантът се задължава да използва Програмата според условията посочени в този договор, както и да заплаща на Лицензианта възнаграждение по реда и начините посочени в настоящия договор.
1.2. Пълно и безусловно приемане на всички условия в настоящия договор се счита регистрацията и започвнето на работа с Програмата. Ако Лицензианта не е съгласен с някое от условията в тодзи договор следва да не използва Програмата.
1.3. Территория на предосавяните права – всички страни в света.
1.4. Актуална редакция на Договора винаги се намира на адрес accountprint.com.

Права и задължения на страните
2.1. Лицензиарът има право:
2.1.1. получава информация от Лицензианта за съблюдаването на всички условия по настоящия договор и (или) информация, необхудима за изпълнение на настоящия договор и допълнителните съглашения към него;
2.1.2. получава възнаграждение в съответствие с условията на този договор;
2.1.3. да внася изменения в Програмата, в това число да публикува нови версии, без предварително уведомление до Лицензианта;
2.1.5. едностранно и незабавно да прекрати настоящия договор и (или) блокира достъпът на Лицензианта до Програмата в случаите на нарушение от Лицензианта на законодателството на РБългария и (или) условията на настоящия договор;
2.1.6. провежда профилактически мероприятия на Сървъра, за което временно да преустановява достъпа до Програмата;
2.1.7. да премахва акаунта и всички данни на Лицензианта при изтичане на периода указан в т.2.2.3. от настоящия Договор, или при получаване на заявка от Лицензианта за изтриване, или при нарушаване на условия от настоящия договор.
2.2. Лицензиарът е длъжен:
2.2.1. да предоставя ежедневен, 24 часов достъп до Програмата с изключение на случаите указани в настоящия договор;
2.2.2. да обезпечи в рамките на възможното конфиденциалност на данните на Лицензианта с оглед действащото в РБългария законодателство;
2.2.3. да обезпечи цялостта на данните въведени от Лицензианта в Програмата, в течение срока на действие на настоящия Договор;
2.2.4. в разумен срок да отстрани проблеми в работата на Програмата, възникнали по вина на Лицензиара;
2.2.5. да провежда профилактика по възможност в почивните дни или нощно време;
2.2.6. прави резервно копие на данните и информацията за Лицензианта.
2.3. Лицензиантът има право:
2.3.1. использова Програмата в соответствие с условията на настоящия Договор;
2.3.2. получава ежедневен достъп до Сървъра, с изключение на случаите указани в настоящия договор;
2.3.3. по всяко време да изпрати до Лицензиара заявка за изтриване на своите данни.
2.4. Лицензиантът е длъжен:
2.4.1. съблюдава ограниченията при използване на Програмата;
2.4.2. заплаща възнаграждение на Лицензиара в размер и в сроковете установени в настоящия договор;
2.4.3. пази своите Логин и Парола;
2.4.4. незабавно да уведоми Лицензиара за всяко неразрешено от Лицензианта използване на своите Логин и (или) Парола, както и за всяко друго нарушение на безопастността на Сървъра или Програмата;
2.4.5. съблюдава законодателството за защита на личните данни;
2.4.6. периодически да се запознава с актуализацията на настоящия договор;
2.4.7. да не предоставя при никакви обстоятелства правото да използва Програмата.

Ред и условия за използване на Програмата
3.1. За начало на използването на Програмата Лицензиантът следва да предостави на Лицензиара свои данни, необходими за създаване на негов акаунт.
3.1.1. При регистрация Лицензиантът предоставя следните данни: Дружество, Адрес, Булстат, EMail, Телефон, Своето име, Парола за достъп и име на акаунта си.
3.2. Действия, осъществени с използване на Логина и Паролата на Лицензианта се считат за действия, извършени от самия Лицензиант.
3.3. Правото да използва Програмата се предоставят на Лицензианта в срок, не повече от 2 (два) работни дни от момента за плащането на абонамнтната такса.
3.4. Фактът на предоставянето на Лицензианта на Лицензия се потвърждава с откриването на пълен достъп до Програмата.
3.5. Лицензиарът не проверява предоставената от Лицензиантът информация, не носи отговорност пред трети лица за точността и достоверността на предоставените от Лицензианта данни.
3.6. По въпроси свързани с техническа поддръжка Лицензиантът може да се обръща към контактите предоставени на сайта на Лицензиара на адрес accountprint.com.

Цена на лицензията
4.1. Цена на лицензията 4.1.1. Стойността на предоставеното право на ползване се определя според тарифата на Лицензиара.
4.1.2. Лицензиарът има право по свое усмотрение на променя стойността на лицензията (тарифи) чрез публикация в нова редакция на Сайта си. Новите тарифи встъпват в сила с публикуването ми.
4.1.3. В случай, че Лицензиантът продължи да използва Програмата след публикуването на нови тарифи се счита, че същия е приел тези изменения и е дал своето съгласие за продължаване на сътрудничеството съгласно новите тарифи.
4.2. Заплащане
4.2.1. Заплащането се извършва по банков път, до ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, IBAN: BG84FINV91501003913112, BIC: FINVBGSF, ежегодно или ежемесечно, авансово, до 5то число на първия месец в годината или на всеки месец, за който се отнася.

Ограничения
5.1. Програмата може да се използва изключително според стопанската дейност на Лицензианта с оглед нейните функционални особености.
5.2. Лицензианта няма право:
5.2.1. да се опитва да преодолее техническите ограничения в Програмата;
5.2.2. декомпилира или дезасемблира Програмата;
5.2.3. използва Програмата не по предназначение;
5.2.4. създава копие на Програмата;
5.2.5. публикува Програмата, предоставяйки възможност на трети лица да я копират;
5.2.6. предоставя Програмата под наем;
5.2.7. прави опити да достигне до данните на други Лицензианти;

Отговорност на страните
6.1. Програмта се предоставя на принципа «както е». Лицензиарът не носи отговорност за възможни загуби, преки или косвени, свързани с използването на Програмата, загуба или повреждането на данни на Лицензианта.
6.3. Отговорността на Лицензиара винаги се ограничава до сумата платена от Лицензианта за едномесечно ползване на Програмата.
6.4. Лицензиарът не носи отговорност:
6.4.1. за некачествена работа на Програмата (и/или причинени вреди);
6.4.2. за каквито и да е действия на Лицензианта, свързани с използването на Програмата и/или документи създадени в рамките на използването на ПРограмата;
6.4.3. за отсъствие на достъп до Програмата.

Разрешение на спорове
7.1. Страните ще се стремят да решават възникнали спорове и разногласия чрез преговори.
7.2. Спорове, не уреголирани чрез преговори, се предоставят на разглеждане на компетентния съд в гр. Бургас, РБългария в съответствие с действащото в страната законодателство.

Форс-мажорни обстоятелства
8.1. В случай на възникване на обстоятелства на непреодолима сила (форс-мажорни обстоятелства), а именно: война, военни действия, блокади, ембарго, пожари, наводнения, други стихийни бедствия или природни явления, които правят невъзможно изпълнението от страните на настоящия договор Страна, подложена на действието на такива обстоятелства се освобождава от отговорност за неизпълнение на настоящия договор.
8.2. Страната нямаща възможност да изпълни своите задължения поради действието на Форс-мажорни обстоятелства е длъжна в 7 дневен срок да уведоми за това насрещната страна.
8.3. При преустановяване поддръжката на домейна, под който се хоства Програмата или изтичане на абонаментния период договорът се прекратява без да се дължат обезщетения и неустойки от когото и да било.
8.4. При кражба, повреждане, унищожаване на Сървър на Лицензиара договорът се прекратява без да се дължат обезщетения и неустойки от когото и да било.

Конфиденциалност
9.1. Страните са длъжни да пазят конфиденциалността на информацията предоставяна между тях.
Заключителни разпоредби
10.1. Настоящият договор се разпростира и върху всички обновления и нови версии на Програмата.
10.2. Лицензиантът потвърждава, че до сключването на Договора се е запознал с неговите условия, възможностите на Програмата
10.3. Лицензиант не може да предлага свои условия.
10.4. Всички приложения и допълнения към настоящия договор се явяват неразделна част от същия.
10.5. Лицензиарът си запазва правото да внася изменения в настоящия договор, едностранно без предизвестие.
10.6. Контактните данни на Лицензиара са указани в Раздел 11 от настоящия договор.
10.7. Лицензиантът носи риск от предоставянето на неверни или недействителни контактни данни.Данни за контакт
СОФТ ЕНД ГО ЕООД
БУЛСТАТ 102829723
Адрес: г. Бургас, ул. Анушка Драгиева 4

Много компании ни вярват! Станете едни от тях днес!